Soupis edic děl starší české literatury (ca 1500–1800), jež byly využity při realizaci projektu „Diferenční slovník raně novověké češtiny“

Stáhnout soupis edic v PDF

Stáhnout soupis edic v DOC

 

100 listů J. A. Komenského, (ed. B. Ryba), Praha 1945

AGRICOLA, Jiří: Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, Praha 1976, Ostrava 2001

Apoštol míru J. A. Komenský, (uspoř. R. Krátký – V. Stejskal), Praha 1949

Bartoškova kronika, (ed. P. Zemek), Uherský Brod 2004

BECKOVSKÝ, Jan: Poselkyně starých příběhův českých, II, (ed. Rezek), Praha 1879

z BEZDĚZÍ, Pavel Ješín: Zachaea Pulegia z Zybyšin, Posmrtná paměť českým hrdinům, kteří od Ferdinanda II. došli v Praze nezaslouženého utrpení…, (ed. K. Hrdina), Praha 1938

BÍLEK, Jakub: Jan Augusta v letech samoty 1548–1564, Praha 1942

BLAHOSLAV, Jan: Pochodně zažžená, Praha 1949

BRANDL, Vincenc (ed.): Sněm držaný léta 1612: Ze zápisů Karla ze Žerotína, Brno 1864

BRIDEL, Fridrich: Básnické dílo, (ed. M. Kopecký), Praha 1994

BŘEZAN, Václav: Životy posledních Rožmberků, I–II, (ed. J. Pánek), Praha 1985

z BUDČE, Šimon Lomnický: Kupidova střela. Dětinský řápek, (edd. J. Krč – V. Hladký), Brno 2000

z BUDOVA, Václav Budovec: Antialkorán, (ed. N. Rejchrtová), Praha 1989

CEREGETTI, Jozef: Historia chrudimská, I–II, (edd. T. Berger – T. Malý), Chrudim 2005

Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestyny... kteroužto cestu...šťastně vykonal Voldřich Prefát z Vlkanova LP 1546, (ed. K. Hrdina), Praha 1947

Cestopis Bedřicha z Donína, (ed. A. Grund), Praha 1940

Cesty Českých bratří Matěje Červenky a Jana Blahoslava, (edd. T. Č. Zelinka – K. Krofta), Praha 1942

Cesty do Svaté země. Výbor ze starých českých cestopisů, (ed. J. Dostál), Praha 1948

Cesty ve znamení kříže. Dopisy a zprávy českých misionářů XVII.-XVIII. věku ze zámořských krajů, (ed. Z. Kalista), Praha 1941

Černá kniha města Velké Bíteše (edd. A. Verbík – I. Štarha – E. Klesl), Brno 1979

Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově, (edd. A. Verbík – R. Hurt), Uherské Hradiště 1969
ČERNÝ, Jan: Knieha lékarská, kteráž slove herbář aneb zelinář, (ed. Z. Tichá), Praha 1981

ČERVENKA, Matěj – BLAHOSLAV, Jan: Česká přísloví, (ed. J. Spilka), Praha 1970

Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. Edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550–1551, (ed. P. Vorel), Pardubice 1997

Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, (edd. J. Polišenský, S. Binková a kol.), Praha 1989

České humanistické drama, (ed. M. Kopecký), Praha 1986

České písně kramářské, (edd. B. Václavek – R. Smetana), Praha 1949

Čistý plamen lásky. Výbor písní pobělohorských exulantů ze Slezska, (edd. J. Malura – P. Kosek), Brno 2004

Dějiny evropského světa 1453–1576. Historický obraz počátku raného novověku v pojetí Daniela Adama z Veleslavína, který českému čtenáři předložil v druhém českém vydání Kroniky světa Jana Kariona roku 1584, (ed. P. Vorel), Praha 2008

Deník rudolfinského dvořana. Adam ml. z Valdštejna 1602–1633, (edd. P. Maťa – M. Koldinská), Praha 1998

Deníky roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku z let 1611 a 1625, (ed. P. Kopička), Praha 2003

Ezopovy bajky. Katonova dvojverší. Rada otce synovi, (edd. E. Petrů), Brno 1999

z FLORENTINA, Marek Bydžovský: Svět za tří českých králů. Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526–1596, (ed. J. Kolár), Praha 1987

Frantové a grobiáni. Z mravokárných satir 16. věku v Čechách, Praha 1959

GELLNER, Gustav (ed.): Životopis lékaře Borbonia a výklad jeho deníků, Praha 1938

z HABERNFELDU, Ondřej: Bellum Bohemicum, (ed. E. Tonner), Praha 1867 (2. vyd.)

HAMERŠMÍD, Jan Florián: Allegoria. Protheus Felicitatis et Miseriae Čechicae. Staročeská země. Satyra. Léta 1715. od Jana Floriána Hameršmida, faráře týnského v Praze, Praha 1905 (4. vyd.)

z HAZMBURKA, Jan Zajíc: Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata, (ed. J. Pánek), Praha 2007

z HESLOVA, Mikuláš Dačický: Paměti, (edd. J. Janáček – J. Mikulec). Praha 1996

z HESLOVA, Mikuláš Dačický: Prostopravda. Paměti, (edd. E. Petrů – E. Pražák), Praha 1955

Historia o životu doktora Jana Fausta, (ed. J. Kolár), Praha 1989

Historie o válce české 1618–1620. Výbor z historického spisování Ondřeje z Habernfeldu a Pavla Skály ze Zhoře, (edd. Z. Kristen – E. Petrů – J. Polišenský), Praha 1964

Historie utěšené a kratochvilné člověku všelikého věku i stavu k čtení velmi užitečné. Výbor z české krásné prózy XVI. a XVII. stol., (ed. B. Václavek), Praha 1950

z HLOHOL, Bartoloměj Paprocký: O válce turecké a jiné příběhy. Výbor z Diadochu, (edd. J. Petrů – J. Sobotka), Praha 1982

z HLOHOL, Bartoloměj Paprocký: Zrcadlo Čech a Moravy, (uspoř. J. Polišenský – K. Krejčí), Praha 1941

HOŘOVSKÝ, Jan Rosacius: Koruna neuvadlá mučedlníků božích českých, Praha 1931

z HŘÍŠTĚ, Kryštof Bernard Skrbenský: Paměti hornoslezského barokního šlechtice. Kniha pamětí, (ed. Jiří Brňovák a kol.), Český Těšín – Opava – Ostrava 2010

z HUSTIŘAN, Bavor Rodovský: Kuchařství, tj. knížka o rozličných krmích, kterak se užitečně s chutí strojiti mají, Praha 1591, in: Karel Holub – Jiří Burian (edd.), Prostřené stoly v době císaře Rudolfa II. a Česká kuchařka alchymisty rytíře Bavora mladšího Rodovského z Hustiřan z roku 1591, Praha 1997, s. 73–194

z HUSTIŘAN, Bavor Rodovský: Kuchařství, to jest knížka o rozličných krmích, (ed. Z. Tichá), Praha 1975

HUTSKÝ od Křivoklátu, Matyáš: Historické obrazy ze života a umučení sv. Václava, knížete českého. Praha 1585, Praha 1997

Jak staří Čechové poznávali svět. Výbor ze starších českých cestopisů 14.–17. století, (ed. Z. Tichá), Praha 1985

Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, Praha 1976

KAMPANUS, Jan: Mecenáši Karlovy university. (Kalendář dobrodiní prokázaných Akademii pražské, poslaný jako dárek k Novému roku 1616), (ed. K. Hrdina), Praha 1949

Kapka rosy tekoucí. Malý výbor z barokní poezie, (ed. M. Kopecký), Brno 1968

Karel Častovec Myška ze Žlunic. Život předbělohorského rytíře ve světle rodinné korespondence, (ed. P. Mareš), Ústí nad Labem 2000

Když císař odchází. Lidská tragédie a posmrtná sláva Rudolfa II., (ed. J. Pánek), Praha 1997

Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618, (ed. J. Justl), Praha 2011

Kniha o bolesti a smutku. Výbor z moravských kronik 17. století, (uspoř. J. Polišenský), Praha 1948
Knihy smolné, (ed. Z. Bičík), Hradec Králové 1969

KOCMÁNEK, František Václav: Sedm interludií, (ed. J. Hrabák), Praha 1953

z KOCHEMU, Martin: Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny..., (edd. M. Sládek – L. Peisertová – T. Breň), Praha 2007

KOLLÁR, Jan: Nedělní, sváteční a příležitostné kázně a řeči. Výbor, (ed. L. Kusáková), Praha 1995

KOMENSKÝ, Jan Amos: Didaktické spisy, Praha 1954

KOMENSKÝ, Jan Amos: Duchovní písně, Praha 1952

KOMENSKÝ, Jan Amos: Dvojí poselství k českému národu (Kšaft – Smutný hlas), (ed. A. Škarka), Praha 1970

KOMENSKÝ, Jan Amos: Historie o těžkých protivenstvích církve české, (ed. F. M. Bartoš), Praha 1922

KOMENSKÝ, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, (ed. J. Kolár), Praha 1984

KOMENSKÝ, Jan Amos: Listy přátelům a příznivcům, (ed. B. Ryba), Praha 1970

KOMENSKÝ, Jan Amos: Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům, Praha 1954

KOMENSKÝ, Jan Amos: O sobě, (edd. A. Molnár – N. Rejchrtová), Praha 1989

KOMENSKÝ, Jan Amos: Obraz Jednoty českobratrské čili Jana Lasitského historie o původu a činech Bratří českých, Praha 1869

KOMENSKÝ, Jan Amos: Truchlivý I, II. Labyrint světa a ráj srdce, (edd. V. Petráčková – J. Kolár), Praha 1998

Komu ženu svou poručiti a jiné kratochvilné rozprávky, (ed. M. Kopecký), Brno 1986

KONIÁŠ, Antonín: Vejtažní naučení, (ed. M. Kopecký), Brno 1995

KOPECKÝ, Milan: Zdoroslavíček Felixe Kadlinského, Brno 1971

Korespondence císaře Leopolda I. S Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, I, (1660–1663), Praha 1936

Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, (ed. Z. Kalista), Praha 1941

Korrespondence hraběte Václava Jiřího Holického ze Šternberka, (ed. V. Schulz), Praha 1899

KOŘÍNEK, Jan: Staré pověsti kutnohorské, (edd. A. Stich – R. Lunga), Praha 2000
KRAMERIUS, Václav Rodomil: Kniha Josefova, Praha 1941

KRAMERIUS, Václav Rodomil: Knížky lidového čtení, (edd. O. Hausenblas – J. Janáčková – L. Kusáková), Praha 1988

KRAMERIUS, Václav Rodomil: Obnovený Ezop aneb Nové Ezopovy bajky, (ed. R. Havel), Praha 1986

Krátké vypravování o životě Jeho Excelence pana Františka Antonína hraběte ze Sporcků, sepsané jeho pážetem Ferdinandem Rakovským v Kuksu 1. září 1778, (edd. V. Mentberger – A. Back), Kuks 1938

Kratochvilné rozprávky renesanční, (ed. A. Grund), Praha 1952

Krevní kniha městečka Bojkovic 1630–1721, (ed. A. Verbík), Uherské Hradiště 1971

Kristofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce, Cesta z království Českého do Benátek, odtud do země Svaté..., I–II, (ed. K. J. Erben), Praha 1854–1855

Kronika holešovská 1615–1645, (ed. V. Fialová), Brno 1967 (2. vyd.)

Kronika mladoboleslavská od mistra Jiřího Bydžovského sepsaná, (ed. Z. Kamper), Mladá Boleslav 1935

Kroniky válečných dob. (Lamentací země moravské, Paměti prostějovské, Paměti Kocmánkovy, Paměti Harantovy), (ed. Z. Tichá), Praha 1975

Lékařské knížky mistra Křišťana z Prachatic z mnohých vybrané, (ed. Z. Tichá), Praha 1975

z LEVENBURKU, Jan Norbert Zatočil: Leto- a Denopis celého král. Starého i Nového měst Pražských l. P. 1648 patnácte neděl, dnem i nocí trvajícího obležení Švédského. Praha 1685, (ed. J. Herben), Praha 1914

z LIBOČAN, Václav Hájek: Kronika česká. Výbor historického čtení, (ed. J. Kolár), Praha 1981

Lidové drama pobělohorské, (ed. J. Hrabák), Praha 1951

z LISOVA, Alžběta Lidmila: Rodinné paměti, (ed. J. Ratajová), Praha 2002

Listy paní Kateřiny z Žerotína rozené z Valdštejna, I–II. Dopisy z r. 1631 a 1633, 1634 a 1635, (ed. F. Dvorský), Praha 1894–1895

Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy, (ed. M. Sládek), Jinočany 1995

MANNI, Giovanni Battista: Věčný pekelný žalář, (ed. M. Valášek), Brno 2002

Martin Prušek z Prušova. Studie životopisná a edice hejtmanského kopiáře z let 1611–1614/1616, (ed. J. Kilián), Praha – Mělník 2007

Mateř a dcera Zuzany Černínové z Harasova, (ed. F. Dvorský), Praha 1890

MATOUŠ, Václav: Ortel podle práva. Výsadní hrdelní právo města Dobrušky pro všechna města a vesnice bývalého panství opočenského a smiřického v letech 1364–1765, Rychnov nad Kněžnou 1997

MATTHIOLI, Petr Ondřej: Herbář, jinak Bylinář, velmi užitečný. Tadeáš Hájek z Hájku, Praha 1982

MATTHIOLI, Petr Ondřej: Herbář, neboli Bylinář. Dílo veškeré lékařské přírodní vědy, 1–3, (edd. V. Petráčková – J. Porák – M. Steiner), Olomouc 1998–2000

Medotekoucí sláva na hůře Libanu. Soubor českých svatojanských duchovních promluv z doby opata Václava Vejmluvy, pronesených v poutním chrámu na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou v letech 1727–1736, (ed. B. Lifka – F. V. Mares), Kostelní Vydří 1995

Mělnická kronika Jana Josefa Albrechta ze sklonku baroka, (ed. J. Kilián), Mělník 2005

Meluzína, An Edition of the Sexteenth-Century Czech version of the Mélusine romance, (edd. S. I. Kanikova – R. B. Pynsent), Londýn 1996

Mikuláše Bakaláře Spis o nových zemích a o novém světě [1508], (ed. P. Kneidl), Praha 1981

z MITROVIC, Václav Vratislav: Příhody, (ed. M. Nedvědová), Praha 1976

Moravské korespondence akta z let 1620–1636, 1. d. 16201624, 2. d., 1625–1636. Listy Karla st. z Žerotína 1628–1636, (ed. F. Hrubý), Brno 1934–1937

Mravy ctnostné mládeži potřebné. Bratrské mravouky Jiřího Strejce, Adama Šturma z Hranic a Matouše Konečného, (ed. A. Císařová-Kolářová), Praha 1940

Nádoba zapálená. Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století, (ed. M. Horáková a kol.), Žďár nad Sázavou 2000

Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku, (edd. J. Ratajová – L. Storchová), Praha 2008

Nejvyššího sudího Království českého Ondřeje z Dubé Práva zemská česká, (ed. F. Čáda), Praha 1930

Neznámý rukopis Lazara Erckera 1569, (ed. L. Kubátová), Praha 1996

Nová korespondence Václava Budovce z Budova, (ed. J. Glücklich), Praha 1912

Novina z francouzské krajiny, (ed. J. Fiala), Praha 1989

Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801–1834 a další písmácké texty z přelomu 18. a 19. století v regionu, (ed. Jan Černý), Praha 2008

Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království Českého, (ed. H. Jireček), Praha 1888
z OTRADOVIC, Adam Michna: Básnické dílo. Texty písní 1647–1661, [Česká mariánská muzika. Loutna česká. Svatoroční muzika], (ed. M. Čejka), Praha 1999

z OTTERSDORFU, Sixt: O pokoření stavu městského léta 1547, (ed. J. Janáček), Praha 1950

Paměti Hynka ml. Bruntálského z Vrbna o věcech veřejných na Moravě a v Opavsku z let 1610 a 1611, (ed. V. J. Nováček), Praha 1897

Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a z Bezdružic (od 1624 do r. 1648), (ed. F. Menčík), Praha 1897

Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, I–II, (ed. A. Rezek), Praha 1878–1880

Paměti pelhřimovských měšťanů z přelomu 18. a 19. století: Filip Ignác Dremsa a Antonín Štěpán, (ed. Lenka Martínková), Pelhřimov 2005

Paměti roudnických měšťanů z 18. století. Brodští a Jílkové, (edd. P. Kopička – O. Kotyza), Litoměřice – Praha 2009

Paměti sedláka Josefa Dlaska, (edd. F. Kutnar – J. Pekař), Praha 1941

Paměti Viléma hraběte Slavaty, od l. 1608 do 1619, I–II, (ed. J. Jireček), Praha 1866–1868

Popravčí kniha pánů z Rožmberka, (ed. A. Kalný), Třeboň 1993

Povstání na Moravě v roce 1619. Z korespondence moravských direktorů, (ed. L. Urbánková), Praha 1979

Práva městská Království českého a Markrabství moravského spolu s krátkou jich summou od M. Pavla Krystyana z Koldína, (ed. J. Jireček), Praha 1876

Příběhy Jindřicha Hýzrle z Chodů, (edd. V. Petráčková – J. Vogeltanz – A. Šimečková – L. Petráňová – J. Petráň – J. Vacková), Praha 1979

Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, (ed. J. Daňhelka), Praha 1950

Rožmberské kroniky krátký a summovní výtah od Václava Březana, (ed. A. Kubíková), České Budějovice 2005

Růže, kterouž smrt zavřela. Výbor z české poesie barokní doby, (ed. Z. Tichá), Praha 1970

RVAČOVSKÝ, Vavřinec Leandr: Massopust, (ed. D. Šlosar – J. Kolár), Praha 2008

Řády a práva starodávných pijanských cechů a družstev kratochvilných v zemích českých, (ed. Č. Zíbrt), Praha 1910

Selské čili sousedské hry českého baroka, (ed. Z. Kalista), Praha 1942

Senzace pěti století v kramářské písni. Příspěvek k dějinám lidového zpravodajského zpěvu, (ed. J. V. Scheybal), Hradec Králové 1991
Sixta z Ottersdorfu Knihy památné o nepokojných letech 1546 a 1547, I–II, (ed. J. Teige), Praha 1918

Smolná kniha velkobítešská 1556–1636, (edd. A. Verbík – I. Štarha), Brno 1973

Spisy Karla st. ze Žerotína, (ed. V. Brandl), Praha 1872

STRÁNSKÝ, Pavel: Český stát. Okřik, Praha 1953

STRÁNSKÝ, Pavel: O státě českém, (ed. B. Ryba), Praha 1946 (2. vyd.)

Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, (ed. P. Marek), České Budějovice 2005

Svědectví z morového času. Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580–1587, (ed. B. Roedl), Praha 2003

Svět je podvodný verbíř aneb Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století, (ed. M. Sládek), Praha 2005

Špalíček písniček jarmarečních, (ed. M. Novotný), Praha 1940

ŠTEJER, Václav Matěj: Žáček aneb Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, (edd. D. Nečas – A. Stich – M. Svatoš), Praha 2001

TANNER, Matěj: Hora Olivetská, (ed. J. Malura – P. Kosek), Brno 2001

Truhlice písní. Poesie českých písmáků XVII.–XVIII. století, (ed. Z. Kalista), Praha 1940

z TŘEBNICE, Jakub Optalius: Sprosta sprostičké a kratičké vypsání o hutí železné, (red. J. Hoffmanová), Praha 1981

Tři francouzští kavalíři v rudolfinské Praze, (edd. E. Fučíková – J. Janáček), Praha 1989

Tři knížky lidového čtení. Meluzína, Magelona, Jenovefa, (edd. J. Kolár – A. Stich), Praha 2000

Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi. Ezop, Ejlenšpigel, Paleček, (ed. J. Kolár), Praha 2004
Tůmy Přeloučského spis o původu Jednoty bratrské a o chudých lidech, (ed. V. Sokol), Praha 1947

z URAČOVA, Nathanaél Vodňanský, Theatrum mundi minoris, (edd. H. Bočková – J. Matl), Brno 2001

Václava Budovce z Budova korespondence z let 1579–1619, (ed. J. Glücklich), Praha 1908
Václava Hájka z Libočan Kronika česká. Podle originálu z r. 1541, (ed. V. Flajšhans), I–IV, Praha 1918–1933

Velká Mezeříč Františka Ignáce Konteka 1401–1723. Městská kronika barokní Moravy, (ed. M. Štindl), Tišnov 2004

Verše bolesti, posměchu i vzdoru. Z časové poesie lidové a pololidové 17. a 18. století, (ed. Z. Tichá), Praha 1958

Verše o pernikářství, (ed. Zdeňka Tichá), Praha 1964

Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze, (ed. M. Sládek), Praha 2000

z VLKANOVA, Oldřich Prefát: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny, (ed. H. Bočková), Praha 2007

ze ZHOŘE, Pavel Skála: Historie česká od r. 1602 do 1623, I–V, (ed. K. Tieftrunk), Praha 1865–1870

ze ZHOŘE, Pavel Skála: Historie česká, (ed. J. Janáček), Praha 1984

Země dobrá, to jest země česká, (edd. I. Kučerová – L. Medová), Brno 1998

Zemské zřízení moravské z roku 1535 spolu s tiskem z r. 1562 nově vydaným, (ed. F. Čáda), Praha 1937

Zrcadlo rozděleného království. Z politických satir předbělohorského století v Čechách, (ed. J. Kolár), Praha 1963

Zřízení zemská Království českého XVI. věku, (edd. J. Jireček – H. Jireček), Praha 1882
Zuzana Černínová z Harasova. Dopisy české šlechtičny z polovice 17. století, (ed. F. Dvorský), Praha 1886

Žádná ženská člověk není, (edd. J. Ratajová – L. Storchová), Praha 2010

Žena krásná náramně. Soubor svatojánských kázání a jiných spisů z doby opata Václava Vejmluvy, (ed. M. Kopecký a kol.), Žďár nad Sázavou 1998

Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku, (edd. J. Ratajová – L. Storchová), Praha 2009

ze ŽEROTÍNA, Karel starší: Apologia neb Obrana ode mne Karla staršího z Žerotína ku panu Jiříkovi z Hodic 1606, (ed. F. Obzina), Vyškov 1939

ze ŽEROTÍNA, Karel starší: Z korespondence, (ed. N. Rejchrtová), Praha 1982

 

 

 

Toto praktické webové rozhraní pro Vaši nezměrnou spokojenost, s vypětím všech svých sil, navrhl a zpracoval Jaroslav Uhlíř. Léta páně dvoutísícého dvanáctého.