Zkratky edic děl starší české literatury (ca 1500–1800), jež byly využity při realizaci projektu „Diferenční slovník raně novověké češtiny“

Stáhnout seznam zkratek v PDF

Stáhnout seznam zkratek v DOC

 

ALRP = z LISOVA, Alžběta Lidmila: Rodinné paměti, (ed. J. Ratajová), Praha 2002

AOKŽ = ze ŽEROTÍNA, Karel starší: Apologia neb Obrana ode mne Karla staršího z Žerotína ku panu Jiříkovi z Hodic 1606, (ed. F. Obzina), Vyškov 1939

AP = Apoštol míru J. A. Komenský, (uspoř. R. Krátký – V. Stejskal), Praha 1949

BD = BRIDEL, Fridrich: Básnické dílo, (ed. M. Kopecký), Praha 1994

BK = Bartoškova kronika, (ed. P. Zemek), Uherský Brod 2004

BŘ 1, BŘ 2 = BŘEZAN, Václav: Životy posledních Rožmberků, I–II, (ed. J. Pánek), Praha 1985

CBD = Cestopis Bedřicha z Donína, (ed. A. Grund), Praha 1940

CČB = Cesty Českých bratří Matěje Červenky a Jana Blahoslava, (edd. T. Č. Zelinka – K. Krofta), Praha 1942

CPK = České písně kramářské, (edd. B. Václavek – R. Smetana), Praha 1949

CSZ = Cesty do Svaté země. Výbor ze starých českých cestopisů, (ed. J. Dostál), Praha 1948

CZK = Cesty ve znamení kříže. Dopisy a zprávy českých misionářů XVII.-XVIII. věku ze zámořských krajů, (ed. Z. Kalista), Praha 1941

ČKPLB = Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově, (edd. A. Verbík – R. Hurt), Uherské Hradiště 1969

ČKVB = Černá kniha města Velké Bíteše (edd. A. Verbík – I. Štarha – E. Klesl), Brno 1979

ČP = ČERVENKA, Matěj – BLAHOSLAV, Jan: Česká přísloví, (ed. J. Spilka), Praha 1970

ČPL = Čistý plamen lásky. Výbor písní pobělohorských exulantů ze Slezska, (edd. J. Malura – P. Kosek), Brno 2004

ČTC = Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, (edd. J. Polišenský, S. Binková a kol.), Praha 1989

DES = Dějiny evropského světa 1453–1576. Historický obraz počátku raného novověku v pojetí Daniela Adama z Veleslavína, který českému čtenáři předložil v druhém českém vydání Kroniky světa Jana Kariona roku 1584, (ed. P. Vorel), Praha 2008

DP = KOMENSKÝ, Jan Amos: Duchovní písně, Praha 1952

DP = z HESLOVA, Mikuláš Dačický: Paměti, (edd. J. Janáček – J. Mikulec). Praha 1996

DPČN = KOMENSKÝ, Jan Amos: Dvojí poselství k českému národu (Kšaft – Smutný hlas), (ed. A. Škarka), Praha 1970

DPP = z HESLOVA, Mikuláš Dačický: Prostopravda. Paměti, (edd. E. Petrů – E. Pražák), Praha 1955

DR = Deník rudolfinského dvořana. Adam ml. z Valdštejna 1602–1633, (edd. P. Maťa – M. Koldinská), Praha 1998

DRM = Deníky roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku z let 1611 a 1625, (ed. P. Kopička), Praha 2003

DS = KOMENSKÝ, Jan Amos: Didaktické spisy, Praha 1954

EB = Ezopovy bajky. Katonova dvojverší. Rada otce synovi, (edd. E. Petrů), Brno 1999

FG = Frantové a grobiáni. Z mravokárných satir 16. věku v Čechách, Praha 1959

HCH = CEREGETTI, Jozef: Historia chrudimská, I–II, (edd. T. Berger – T. Malý), Chrudim 2005

HJF = Historia o životu doktora Jana Fausta, (ed. J. Kolár), Praha 1989

HKČ = z LIBOČAN, Václav Hájek: Kronika česká. Výbor historického čtení, (ed. J. Kolár), Praha 1981

HLK = Václava Hájka z Libočan Kronika česká. Podle originálu z r. 1541, (ed. V. Flajšhans), I–IV, Praha 1918–1933

HO = TANNER, Matěj: Hora Olivetská, (ed. J. Malura – P. Kosek), Brno 2001

HTP = KOMENSKÝ, Jan Amos: Historie o těžkých protivenstvích církve české, (ed. F. M. Bartoš), Praha 1922

HUK = Historie utěšené a kratochvilné člověku všelikého věku i stavu k čtení velmi užitečné. Výbor z české krásné prózy XVI. a XVII. stol., (ed. B. Václavek), Praha 1950

HVČ = Historie o válce české 1618–1620. Výbor z historického spisování Ondřeje z Habernfeldu a Pavla Skály ze Zhoře, (edd. Z. Kristen – E. Petrů – J. Polišenský), Praha 1964

CHD = České humanistické drama, (ed. M. Kopecký), Praha 1986

JADK = AGRICOLA, Jiří: Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, Praha 1976, Ostrava 2001

JADK = Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, Praha 1976

JALS = BÍLEK, Jakub: Jan Augusta v letech samoty 1548–1564, Praha 1942

JHC = Příběhy Jindřicha Hýzrle z Chodů, (edd. V. Petráčková – J. Vogeltanz – A. Šimečková – L. Petráňová – J. Petráň – J. Vacková), Praha 1979

JNZL = z LEVENBURKU, Jan Norbert Zatočil: Leto- a Denopis celého král. Starého i Nového měst Pražských l. P. 1648 patnácte neděl, dnem i nocí trvajícího obležení Švédského. Praha 1685, (ed. J. Herben), Praha 1914

JOT = z TŘEBNICE, Jakub Optalius: Sprosta sprostičké a kratičké vypsání o hutí železné, (red. J. Hoffmanová), Praha 1981

JSČ = Jak staří Čechové poznávali svět. Výbor ze starších českých cestopisů 14.–17. století, (ed. Z. Tichá), Praha 1985

KČM = Karel Častovec Myška ze Žlunic. Život předbělohorského rytíře ve světle rodinné korespondence, (ed. P. Mareš), Ústí nad Labem 2000

KH = Kristofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce, Cesta z království Českého do Benátek, odtud do země Svaté..., I–II, (ed. K. J. Erben), Praha 1854–1855

KH = Kronika holešovská 1615–1645, (ed. V. Fialová), Brno 1967 (2. vyd.)

KHŠ = Korrespondence hraběte Václava Jiřího Holického ze Šternberka, (ed. V. Schulz), Praha 1899

KJ = KRAMERIUS, Václav Rodomil: Kniha Josefova, Praha 1941

KKJB = Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618, (ed. J. Justl), Praha 2011

KKLČ = KRAMERIUS, Václav Rodomil: Knížky lidového čtení, (edd. O. Hausenblas – J. Janáčková – L. Kusáková), Praha 1988

KKMB = Krevní kniha městečka Bojkovic 1630–1721, (ed. A. Verbík), Uherské Hradiště 1971

KLČ = Korespondence císaře Leopolda I. S Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, I, (1660–1663), Praha 1936

KLHZ = ČERNÝ, Jan: Knieha lékarská, kteráž slove herbář aneb zelinář, (ed. Z. Tichá), Praha 1981

KNMB = HOŘOVSKÝ, Jan Rosacius: Koruna neuvadlá mučedlníků božích českých, Praha 1931

KOBS = Kniha o bolesti a smutku. Výbor z moravských kronik 17. století, (uspoř. J. Polišenský), Praha 1948

KR = Kapka rosy tekoucí. Malý výbor z barokní poezie, (ed. M. Kopecký), Brno 1968

KRR = Kratochvilné rozprávky renesanční, (ed. A. Grund), Praha 1952

KS = Knihy smolné, (ed. Z. Bičík), Hradec Králové 1969

KSPK = KOŘÍNEK, Jan: Staré pověsti kutnohorské, (edd. A. Stich – R. Lunga), Praha 2000

KVD = Kroniky válečných dob. (Lamentací země moravské, Paměti prostějovské, Paměti Kocmánkovy, Paměti Harantovy), (ed. Z. Tichá), Praha 1975

KVN = KONIÁŠ, Antonín: Vejtažní naučení, (ed. M. Kopecký), Brno 1995

KZČ = Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, (ed. Z. Kalista), Praha 1941

KŽP = Komu ženu svou poručiti a jiné kratochvilné rozprávky, (ed. M. Kopecký), Brno 1986

LDP = Lidové drama pobělohorské, (ed. J. Hrabák), Praha 1951

LE = Neznámý rukopis Lazara Erckera 1569, (ed. L. Kubátová), Praha 1996

LKMT = Lékařské knížky mistra Křišťana z Prachatic z mnohých vybrané, (ed. Z. Tichá), Praha 1975

LPP = KOMENSKÝ, Jan Amos: Listy přátelům a příznivcům, (ed. B. Ryba), Praha 1970

LS = KOMENSKÝ, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, (ed. J. Kolár), Praha 1984

MBNZ = Mikuláše Bakaláře Spis o nových zemích a o novém světě [1508], (ed. P. Kneidl), Praha 1981

MCMP = Mravy ctnostné mládeži potřebné. Bratrské mravouky Jiřího Strejce, Adama Šturma z Hranic a Matouše Konečného, (ed. A. Císařová-Kolářová), Praha 1940

MDČ = Mateř a dcera Zuzany Černínové z Harasova, (ed. F. Dvorský), Praha 1890

MHK = HUTSKÝ od Křivoklátu, Matyáš: Historické obrazy ze života a umučení sv. Václava, knížete českého. Praha 1585, Praha 1997

MK = Kronika mladoboleslavská od mistra Jiřího Bydžovského sepsaná, (ed. Z. Kamper), Mladá Boleslav 1935

MKJK = Mělnická kronika Jana Josefa Albrechta ze sklonku baroka, (ed. J. Kilián), Mělník 2005

MPP = Martin Prušek z Prušova. Studie životopisná a edice hejtmanského kopiáře z let 1611–1614/1616, (ed. J. Kilián), Praha – Mělník 2007

MS = Medotekoucí sláva na hůře Libanu. Soubor českých svatojanských duchovních promluv z doby opata Václava Vejmluvy, pronesených v poutním chrámu na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou v letech 1727–1736, (ed. B. Lifka – F. V. Mares), Kostelní Vydří 1995

MSC = Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy, (ed. M. Sládek), Jinočany 1995

MSČ = KOMENSKÝ, Jan Amos: Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům, Praha 1954

NFK = Novina z francouzské krajiny, (ed. J. Fiala), Praha 1989

NKB = Nová korespondence Václava Budovce z Budova z let 1580 –1616, (ed. J. Glücklich), Praha 1912

NKVP = Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801–1834 a další písmácké texty z přelomu 18. a 19. století v regionu, (ed. Jan Černý), Praha 2008

NMD = Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku, (edd. J. Ratajová – L. Storchová), Praha 2008

NSP = KOLLÁR, Jan: Nedělní, sváteční a příležitostné kázně a řeči. Výbor, (ed. L. Kusáková), Praha 1995

NZ = Nádoba zapálená. Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století, (ed. M. Horáková a kol.), Žďár nad Sázavou 2000

ODP = Nejvyššího sudího Království českého Ondřeje z Dubé Práva zemská česká, (ed. F. Čáda), Praha 1930

OPCP = Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestyny... kteroužto cestu...šťastně vykonal Voldřich Prefát z Vlkanova LP 1546, (ed. K. Hrdina), Praha 1947

OPP = MATOUŠ, Václav: Ortel podle práva. Výsadní hrdelní právo města Dobrušky pro všechna města a vesnice bývalého panství opočenského a smiřického v letech 1364–1765, Rychnov nad Kněžnou 1997

OPV = z VLKANOVA, Oldřich Prefát: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny, (ed. H. Bočková), Praha 2007

OS = KOMENSKÝ, Jan Amos: O sobě, (edd. A. Molnár – N. Rejchrtová), Praha 1989

OZZ = Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království Českého, (ed. H. Jireček), Praha 1888

PJH = Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a z Bezdružic (od 1624 do r. 1648), (ed. F. Menčík), Praha 1897

PKPR = Popravčí kniha pánů z Rožmberka, (ed. A. Kalný), Třeboň 1993

PM = Povstání na Moravě v roce 1619. Z korespondence moravských direktorů, (ed. L. Urbánková), Praha 1979

POMHB = MATTHIOLI, Petr Ondřej: Herbář, jinak Bylinář, velmi užitečný. Tadeáš Hájek z Hájku, Praha 1982

PPM = Paměti pelhřimovských měšťanů z přelomu 18. a 19. století: Filip Ignác Dremsa a Antonín Štěpán, (ed. Lenka Martínková), Pelhřimov 2005

PRM = Paměti roudnických měšťanů z 18. století. Brodští a Jílkové, (edd. P. Kopička – O. Kotyza), Litoměřice – Praha 2009

PSCR = z HUSTIŘAN, Bavor Rodovský: Kuchařství, tj. knížka o rozličných krmích, kterak se užitečně s chutí strojiti mají, Praha 1591, in: Karel Holub – Jiří Burian (edd.), Prostřené stoly v době císaře Rudolfa II. a Česká kuchařka alchymisty rytíře Bavora mladšího Rodovského z Hustiřan z roku 1591, Praha 1997, s. 73–194

PSJD = Paměti sedláka Josefa Dlaska, (edd. F. Kutnar – J. Pekař), Praha 1941

PSM = z OTTERSDORFU, Sixt: O pokoření stavu městského léta 1547, (ed. J. Janáček), Praha 1950

PSPC = BECKOVSKÝ, Jan: Poselkyně starých příběhův českých, II, (ed. Rezek), Praha 1879

PSZH = ze ZHOŘE, Pavel Skála: Historie česká, (ed. J. Janáček), Praha 1984

PVD = z HLOHOL, Bartoloměj Paprocký: O válce turecké a jiné příběhy. Výbor z Diadochu, (edd. J. Petrů – J. Sobotka), Praha 1982

PVVM = Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, (ed. V. Ertl), Praha 1927

PZ = BLAHOSLAV, Jan: Pochodně zažžená, Praha 1949

RLP = Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. Edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550–1551, (ed. P. Vorel), Pardubice 1997

RUZ = Růže, kterouž smrt zavřela. Výbor z české poesie barokní doby, (ed. Z. Tichá), Praha 1970

RVA = RVAČOVSKÝ, Vavřinec Leandr: Massopust, (ed. D. Šlosar – J. Kolár), Praha 2008

ŘPCP = Řády a práva starodávných pijanských cechů a družstev kratochvilných v zemích českých, (ed. Č. Zíbrt), Praha 1910

SCK = z FLORENTINA, Marek Bydžovský: Svět za tří českých králů. Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526–1596, (ed. J. Kolár), Praha 1987

SČS = Selské čili sousedské hry českého baroka, (ed. Z. Kalista), Praha 1942

SČS = STRÁNSKÝ, Pavel: Český stát. Okřik, Praha 1953

SDL = BRANDL, Vincenc (ed.): Sněm držaný léta 1612: Ze zápisů Karla ze Žerotína, Brno 1864

SEI = KOCMÁNEK, František Václav: Sedm interludií, (ed. J. Hrabák), Praha 1953

SHKP = z HŘÍŠTĚ, Kryštof Bernard Skrbenský: Paměti hornoslezského barokního šlechtice. Kniha pamětí, (ed. Jiří Brňovák a kol.), Český Těšín – Opava – Ostrava 2010

SMC = Svědectví z morového času. Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580–1587, (ed. B. Roedl), Praha 2003

SPJ = Špalíček písniček jarmarečních, (ed. M. Novotný), Praha 1940

SPS = Senzace pěti století v kramářské písni. Příspěvek k dějinám lidového zpravodajského zpěvu, (ed. J. V. Scheybal), Hradec Králové 1991

SPV = Svět je podvodný verbíř aneb Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století, (ed. M. Sládek), Praha 2005

SZČA = z HAZMBURKA, Jan Zajíc: Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata, (ed. J. Pánek), Praha 2007

ŠLB = z BUDČE, Šimon Lomnický: Kupidova střela. Dětinský řápek, (edd. J. Krč – V. Hladký), Brno 2000

TFK = Tři francouzští kavalíři v rudolfinské Praze, (edd. E. Fučíková – J. Janáček), Praha 1989

TKLC = Tři knížky lidového čtení. Meluzína, Magelona, Jenovefa, (edd. J. Kolár – A. Stich), Praha 2000

TLS = KOMENSKÝ, Jan Amos: Truchlivý I, II. Labyrint světa a ráj srdce, (edd. V. Petráčková – J. Kolár), Praha 1998

TP = Truhlice písní. Poesie českých písmáků XVII.–XVIII. století, (ed. Z. Kalista), Praha 1940

TP = z OTRADOVIC, Adam Michna: Básnické dílo. Texty písní 1647–1661, [Česká mariánská muzika. Loutna česká. Svatoroční muzika], (ed. M. Čejka), Praha 1999

TPJB = Tůmy Přeloučského spis o původu Jednoty bratrské a o chudých lidech, (ed. V. Sokol), Praha 1947

TRJH = Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi. Ezop, Ejlenšpigel, Paleček, (ed. J. Kolár), Praha 2004

VBBA = z BUDOVA, Václav Budovec: Antialkorán, (ed. N. Rejchrtová), Praha 1989

VBPV = Verše bolesti, posměchu i vzdoru. Z časové poesie lidové a pololidové 17. a 18. století, (ed. Z. Tichá), Praha 1958

VMFIK = Velká Mezeříč Františka Ignáce Konteka 1401–1723. Městská kronika barokní Moravy, (ed. M. Štindl), Tišnov 2004

VOP = Verše o pernikářství, (ed. Zdeňka Tichá), Praha 1964

VPZ = MANNI, Giovanni Battista: Věčný pekelný žalář, (ed. M. Valášek), Brno 2002

VTM = z URAČOVA, Nathanaél Vodňanský, Theatrum mundi minoris, (edd. H. Bočková – J. Matl), Brno 2001

VVMP = z MITROVIC, Václav Vratislav: Příhody, (ed. M. Nedvědová), Praha 1976

VZC = Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze, (ed. M. Sládek), Praha 2000

VŽPK = z KOCHEMU, Martin: Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny..., (edd. M. Sládek – L. Peisertová – T. Breň), Praha 2007

ZCDP = Zuzana Černínová z Harasova. Dopisy české šlechtičny z polovice 17. století, (ed. F. Dvorský), Praha 1886

ZČaM = z HLOHOL, Bartoloměj Paprocký: Zrcadlo Čech a Moravy, (uspoř. J. Polišenský – K. Krejčí), Praha 1941

ZD = Země dobrá, to jest země česká, (edd. I. Kučerová – L. Medová), Brno 1998

ZFK = KOPECKÝ, Milan: Zdoroslavíček Felixe Kadlinského, Brno 1971

ZNP = Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku, (edd. J. Ratajová – L. Storchová), Praha 2009

ZRK = Zrcadlo rozděleného království. Z politických satir předbělohorského století v Čechách, (ed. J. Kolár), Praha 1963

ZVCP = ŠTEJER, Václav Matěj: Žáček aneb Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, (edd. D. Nečas – A. Stich – M. Svatoš), Praha 2001

ZZKČ = Zřízení zemská Království českého XVI. věku, (edd. J. Jireček – H. Jireček), Praha 1882

ZZM = Zemské zřízení moravské z roku 1535 spolu s tiskem z r. 1562 nově vydaným, (ed. F. Čáda), Praha 1937

ŽK = ze ŽEROTÍNA, Karel starší: Z korespondence, (ed. N. Rejchrtová), Praha 1982

ŽKN = Žena krásná náramně. Soubor svatojánských kázání a jiných spisů z doby opata Václava Vejmluvy, (ed. M. Kopecký a kol.), Žďár nad Sázavou 1998

ŽŽČN = Žádná ženská člověk není, (edd. J. Ratajová – L. Storchová), Praha 2010
Reflektované, avšak v závěru nevyužité edice:

100 listů J. A. Komenského, (ed. B. Ryba), Praha 1945

GELLNER, Gustav (ed.): Životopis lékaře Borbonia a výklad jeho deníků, Praha 1938

HAMERŠMÍD, Jan Florián: Allegoria. Protheus Felicitatis et Miseriae Čechicae. Staročeská země. Satyra. Léta 1715. od Jana Floriána Hameršmida, faráře týnského v Praze, Praha 1905 (4. vyd.)

Když císař odchází. Lidská tragédie a posmrtná sláva Rudolfa II., (ed. J. Pánek), Praha 1997

KOMENSKÝ, Jan Amos: Obraz Jednoty českobratrské čili Jana Lasitského historie o původu a činech Bratří českých, Praha 1869

KRAMERIUS, Václav Rodomil: Obnovený Ezop aneb Nové Ezopovy bajky, (ed. R. Havel), Praha 1986

Krátké vypravování o životě Jeho Excelence pana Františka Antonína hraběte ze Sporcků, sepsané jeho pážetem Ferdinandem Rakovským v Kuksu 1. září 1778, (edd. V. Mentberger – A. Back), Kuks 1938

Moravské korespondence akta z let 1620–1636, 1. d. 16201624, 2. d., 1625–1636. Listy Karla st. z Žerotína 1628–1636, (ed. F. Hrubý), Brno 1934–1937

Listy paní Kateřiny z Žerotína rozené z Valdštejna, I–II. Dopisy z r. 1631 a 1633, 1634 a 1635, (ed. F. Dvorský), Praha 1894–1895

Paměti Hynka ml. Bruntálského z Vrbna o věcech veřejných na Moravě a v Opavsku z let 1610 a 1611, (ed. V. J. Nováček), Praha 1897

Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, I–II, (ed. A. Rezek), Praha 1878–1880

Paměti Viléma hraběte Slavaty, od l. 1608 do 1619, I–II, (ed. J. Jireček), Praha 1866–1868

Meluzína, An Edition of the Sexteenth-Century Czech version of the Mélusine romance, (edd. S. I. Kanikova – R. B. Pynsent), Londýn 1996

Práva městská Království českého a Markrabství moravského spolu s krátkou jich summou od M. Pavla Krystyana z Koldína, (ed. J. Jireček), Praha 1876

Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, (ed. J. Daňhelka), Praha 1950

Rožmberské kroniky krátký a summovní výtah od Václava Březana, (ed. A. Kubíková), České Budějovice 2005

Sixta z Ottersdorfu Knihy památné o nepokojných letech 1546 a 1547, I–II, (ed. J. Teige), Praha 1918

Smolná kniha velkobítešská 1556–1636, (edd. A. Verbík – I. Štarha), Brno 1973

Spisy Karla st. ze Žerotína, (ed. V. Brandl), Praha 1872

STRÁNSKÝ, Pavel: O státě českém, (ed. B. Ryba), Praha 1946 (2. vyd.)

Václava Budovce z Budova korespondence z let 1579–1619, (ed. J. Glücklich), Praha 1908

z BEZDĚZÍ, Pavel Ješín: Zachaea Pulegia z Zybyšin, Posmrtná paměť českým hrdinům, kteří od Ferdinanda II. došli v Praze nezaslouženého utrpení…, (ed. K. Hrdina), Praha 1938

z HABERNFELDU, Ondřej: Bellum Bohemicum, (ed. E. Tonner), Praha 1867 (2. vyd.)

z HUSTIŘAN, Bavor Rodovský: Kuchařství, to jest knížka o rozličných krmích, (ed. Z. Tichá), Praha 1975

ze ZHOŘE, Pavel Skála: Historie česká od r. 1602 do 1623, I–V, (ed. K. Tieftrunk), Praha 1865–1870

 

 

Toto praktické webové rozhraní pro Vaši nezměrnou spokojenost, s vypětím všech svých sil, navrhl a zpracoval Jaroslav Uhlíř. Léta páně dvoutísícého dvanáctého.